Ga naar de hoofdinhoud

Een mix van woningen, winkels en groen

De bestaande site wordt vandaag gekarakteriseerd door een quasi 100% mineraal verhard binnengebied waar de auto en de garageboxen het beeld bepalen. In een streven naar kwalitatieve ruimte in de stedelijke omgeving, hebben we voor dit project ingezet op een mix tussen wonen-winkelen-werken en groen in proximiteit van openbare vervoersfaciliteiten (trein-bus):

– omzetting van een 100% mineraal binnengebied vandaag met bovengronds parkeren en zijn sociale probleempunten tot een hoogwaardig kwalitatief groen binnengebied straks met o.a. verschillende community gedreven activiteiten

– inzetten op de doorwaadbaarheid van het ruimere binnengebied vanop eigen perceel

– onderbrengen van transparante (dag)gerelateerde functies op de percelen gesitueerd in kernwinkelgebied met concreterisering van de noodzakelijke sociale controle op het binnengebied

– kwalitatieve woningen en studio’s ter vervollediging van de twee straatfronten en met hoge kwaliteitseisen op niveau van duurzaamheid in de ruimste zin van het woord

– zorgvuldige behandeling van de volumes in harmonie met erfgoed en de middeleeuwse poortstraat ‘Diestsestraat’ in aansluting op de naastliggende blauwputgang en het beschermd poortgebouw;

– verdwijnen van de volledige parkeerbehoefte en meer van het maaiveld door ondergonds parkeren.

Vanden Tymple - Diestestraat

Met respect voor gisteren, vandaag en morgen

Conform de stedenbouwkundige voorschriften, worden de bouwfronten langsheen de twee aangrenzende straten verdergezet en met een zodanig verloop dat zowel qua bouwhoogtes als bouwdieptes aansluiting wordt gezocht met de aanwezige bebouwing. Het aantal door de stad Leuven opgelegde bouwhoogtes werd gerespecteerd zowel aan de zijde van de Diestsestraat als aan de zijde Vanden Tymplestraat. Vanaf de kroonlijsten, uitgelijnd op de aanwezige kroonlijsten van de aangrenzende bebouwingen, wordt er een onder 45° teruggetrokken hoogste verdieping gerealiseerd. De bestemming is er bewoning (stu­dio’s en appartementen).

We hebben gezorgd voor een zorgvuldige behandeling van de volumes in harmonie met erfgoed en de middeleeuwse poortstraat ‘Diestsestraat’ aansluitend op de naastliggende blauwputgang en het beschermd poortgebouw.

De typerende architecturale vormentaal opgebouwd uit een gelijkvloerse vitrine, als een soort ‘sokkel’ en ‘kader’ in prefabbeton met bovenliggende verdiepingen in baksteen in reliëf, wordt behouden.

Ook de bestaande fijnmazigheid in de gevelcompositie en het gebruik van verschillende kleuren in de uitwerking van de gevelmaterialen, zijnde baksteen en beton, zal zijn oorspronkelijke vorm terug krijgen, weliswaar op een hedendaagse manier.

Aan de linkerzijde van het perceel is er een buitengang voorzien waar de verticale circulatie zowel naar de bovenliggende studio’s als de ondergrondse parking is opengesteld. Deze gang mondt achteraan uit in een aangename patio en heeft een uitnodigend karakter. Hij geeft toegang tot een multifunctioneel bestemde en open ruimte aan de achterzijde, welke ingezet kan worden als atelier/kantoor/werkruimte, en strekt zich uit over de volledige gelijkvloerse oppervlakte.

We hebben gezorgd voor een zorgvuldige behandeling van de volumes in harmonie met erfgoed en de middeleeuwse poortstraat ‘Diestsestraat’ aansluitend op de naastliggende blauwputgang en het beschermd poortgebouw.

Kris Loix architect
Vanden Tymple - Diestestraat

Een geïntegreerd programma in zijn stedelijke context

Net door deze open en transparante bestemming slaat het programma een brug naar het achterliggend groen, zonder een gesloten buffer te zijn!  De gelijkvloerse verdieping van het bouwblok heeft zowel een transparante voorgevel naar de Diestsestraat, als een open achtergevel naar het binnengebied. Op deze wijze wordt er een relatie gecreëerd, doorheen de uiterst heldere kantoorruimte, tussen de rustgevende moestuin en de drukke winkelstraat. Dit ‘open plan’ werkt niet alleen versterkend en inspirerend maar zorgt daarnaast ook voor de nodige sociale controle op het groene semi-publieke binnengebied.

Door de introductie van een inpandige omsluiting en een inpandige patio kunnen deze bouwlagen op verschillende niveaus betreedt en bereikt worden en zijn een veelvoud aan gebruikersscenario’s mogelijk.

Alle gebouwen worden opgesteld volgens het principe van scheiding van drager en invulling, zodat toekomstige aanpasbaarheid mogelijk wordt.  Concreet vertaalt zich dit in een volledig betonskelet, met niet-dragende gevels en binnenwanden. De niveaus -1 en gelijkvloers langs de Diestsestraat bijvoorbeeld krijgen een overmaat in hoogte en worden als open plateaus ontworpen, zodat deze meervoudige functies kunnen ontvangen.

Aan de zijde langs de Vanden Tymplestraat wordt het bouwfront vervolledigd in aansluiting met de bestaan­de belendende bebouwing, rekening houdende met het aantal bouwlagen en kroonlijsthoogtes. Het gebouw biedt onderdak aan 9 ruime appartementen.

Op de gelijkvloerse verdieping is er eveneens een toegang voorzien tot de ondergrondse parking, alsook een gelijkvloerse verbinding naar het groene afsluitbare binnengebied. De schaal van de doorgang (zowel de hoogte als de breedte) is weloverwogen i.f.v. enerzijds een veilige toegang tot de ondergrondse par­keerlagen en anderzijds een natuurlijke en gemakkelijke verbinding voor zacht verkeer (voetgangers en fiet­sers). Door de inplanting van de doorgang op deze voorziene plek, zijn er tevens vanaf de straat duidelijke perspectieven naar de  semi-publieke functies zoals o.a. de fietsen­stalling met ruimte voor een fietsherstelplaats.

Het bouwblok heeft evenveel bouwlagen als de belendende bebouwingen nl. twee en drie bouwlagen. De kroonlijsthoogtes van de twee buren worden overgenomen en verloopt op een architecturaal verantwoor­de wijze. Ook het voetpad kent er een verloop van 90cm over de volledige gevellengte van het project waardoor de nulpassen van de gelijkvloerse verdiepingen variëren in aansluiting op het openbaar domein.

Het gelijkvloers huisvest twee ruime woningen met goed georiënteerde privatie­ve tuinen gesitueerd aan de zuid-west gevel. Eén van de twee woningen vervangt de vandaag op de site aanwezige ééngezinswoning en is om die reden rechtstreeks toegankelijk vanop het openbaar domein. Op de 1ste verdieping zijn drie appartementen voorzien, waarvan twee door zon en één enkelzijdig geori­ënteerd aan de achtergevel met zicht op het groene binnengebied. Op de 2de verdieping wordt het volu­me aan de zijde van de twee bouwlagen teruggetrokken gerealiseerd binnen het gabarit van 45° vanaf de kroonlijst en zijn er eveneens drie appartementen voorzien. Het bovenste appartement ligt teruggetrokken eveneens rekening houdende met de gabaritlijn van 45° vanaf de kroonlijst.

Vanden Tymple - Diestestraat
Vanden Tymple - Diestestraat
Vanden Tymple - Diestestraat

Verbinding, in de brede zin van het woord

Er is gekozen voor een holistische aanpak die ruim perceelsoverschrijdend is en een meerwaarde creëert voor de hele omgeving.  Het project helpt de dynamiek in zowel de Diestsestraat als de Vanden Tymplestraat verder te verhogen en te verankeren in het Leuvense netwerk.

De twee bovengrondse bouwblokken worden ondergronds met elkaar verbonden door middel van een parkeergarage en bovengronds door middel van een autovrij semi-publiek groen binnengebied.

Dit binnengebied is weliswaar de katalysator van het project en fungeert als een ontharde en groene long waarbinnen heel wat community gedreven activiteiten kunnen plaatsvinden, alsook fietsenstallingen met een lokale herstelplaats.  Het openbaart zich als een kwalitatieve verblijfsruimte voor in eerste instantie de gebruikers en bewoners maar ook voor de ruimere omgeving.

Het kan zelfs ingezet worden in de doorwaadbaarheid van het stedelijke bouwblok Diestsestraat-Vanden Tym­plestraat-Nerviërstraat-JP Minckelerstraat. Het voorliggend ontwerp is erop gericht in ieder geval een late­re volledige doorwaadbaarheid bij ontwikkeling van naastgelegen percelen niet in het gedrang te brengen, maar in tegendeel te faciliteren.

Vanden Tymple - Diestestraat

Deel je tuin met boeren en buren

Een stedelijke boerderij als verbindende factor! Het binnengebied volgt de traditie van de Leuvense Kruidtuin en wordt als semi-publieke ruimte toegevoegd aan het stedelijk weefsel.  Naast een overdekte fietsenstalling met fietsenwerkplaats worden er in de tuin zones voorzien.  Eén zone zal plaats maken voor actieve groententeelt, een andere zal zorgen voor beleving in een pluktuin en de overblijvende ruimte zal ingezet worden als picknick of ontmoetingsplaats.

Met de korte keten en het lokaal telen van voedsel in gedachte is er gekozen om samen te werken met een gemotiveerde stadsboerin.  Zij zal de tuinen bewerken en onderhouden en ervoor zorgen dat de totaalbeleving gevoeld en gesmaakt zal worden, wetende dat de meeste van de planten die je zal tegenkomen op het gebied eetbaar zullen zijn…

 

Vanden Tymple - Diestestraat
Vanden Tymple - Diestestraat

Groen in hart en nieren

De strategie om de milieu-impact van het project te reduceren is meervoudig.  Deze situeert zich zowel op vlak van de programmatie, het sociale aspect, de energiehuishouding, de totale milieu-impact en het microklimaat.

De bouwmaterialen zijn gekozen op basis van minimale milieuimpact (TOTEM), optimale robuustheid en lage onderhoudsimpact. Eveneens worden de bouwmaterialen dermate verwerkt, dat ze bij sloop eenvoudig terug scheidbaar zijn tot de primaire materialen.

Alle gebouwen zijn opgesteld met focus op een lage energiebehoefte en een optimaal gebruikerscomfort. Alle entiteiten voldoen aan de BEN-norm (Bijna Energie Neutraal) van het Vlaams Energie Agentschap.  Daarnaast is in de uitwerking van de architectuur veel aandacht besteed aan passieve maatregelen om een optimaal binnenklimaat te krijgen. Zo is er intensief gewerkt op ruime daglichttoetreding en op beperking van de zonnelast, zodat het zomercomfort zonder ingrijpende maatregelen gegarandeerd is.

Door de ingrijpende reductie van niet-begroeide oppervlaktes op de site en de extra toepassing van groendaken draagt dit project meervoudig bij tot de verlaging van hittecaptatie in de stad.

Op basis van een biodiversiteitsstudie, ondermeer van het park van de Zusters en van de onmiddellijke omgeving, is de uitwerking van de plantensoorten en vegetatietypes in het park door een ecoloog gedetailleerd uitgewerkt. Het doel is om het binnenstedelijke groene netwerk uit te breiden en de stedelijke biodiversiteit te verhogen. Er gaat niet enkel aandacht naar planten- en bodemsoorten, maar ook naar de waterhuishouding, die actief wordt ingezet in het verhogen van de biodiversiteit, onder de vorm van oppervlakteinfiltratiekommen. Daartoe zijn op strategische plaatsen zones uit de parkeergarage weggehaald, zodat het regenwater terug de grondwaterlagen kan voeden.

Een eerste regenwatervoorraad wordt aangelegd voor hergebruik (toiletspoeling) en een tweede regenwatervoorraad wordt ingezet voor het onderhoud van het groen binnengebied.  De overloop van beide regenwatertanks, met een totale opslagcapaciteit van +/- 100m³, vloeit af naar het grondwater via een infiltratievoorziening van 22m3.

Het geheel aan deze maatregelen zorgen er ook voor dat de ontwikkeling een goede klimaatresiliëntie heeft. Door de vergroening van de site, de aandacht voor de reductie van zonnelasten en de geringe energievraag is de ontwikkeling voorbereid voor de klimaatuitdagingen van de nabije toekomst.

EN COURS Vanden Tymple - Diestestraat

Stimuleren van zachte mobiliteit

Door zijn stedelijke ligging en de onmiddellijk nabijheid van het station is de locatie eveneens bij uitstek geschikt om in te zetten op zachte mobiliteit. Naast de reeds vermelde ruime overdekte fietsenstalling met fietsenherstelplaats, worden er voorzieningen opgenomen voor autodelen en worden er elektrische laadpunten voorzien.  Indien de ondergrondse parkeergarage in de toekomst onderbezet zou geraken, is er de mogelijkheid voorzien om deze te herprogrammeren.

Tot slot wordt er parking met twee ondergrondse lagen gerealiseerd toegankelijk vanuit de Vanden Tympl­estraat, waarbinnen de volledige parkeerbehoefte van het eigen programma wordt opgevangen alsook de +/-70 vandaag op de site aanwezige parkeerplaatsen/garageboxen. De parkeergarage zal een capaciteit hebben van een 132 plaatsen, en zal uitsluitend gebruikt worden als een bestemmingsparking.

vind het project Tymple Greens ook hier

Vanden Tymple - Diestestraat

Galerij met afbeeldingen

Ontdek andere case studies

De metamorfose van een industrieel braakliggend terrein in een duurzame stadswijk

Case Study - RUISBROEK

De metamorfose van een industrieel braakliggend terrein in een duurzame stadswijk

Alle case studies
Terug naar de homepagina Ga naar het hoofdmenu